Bình Thuận: Thông báo Chiêu sinh Trung cấp Phật học Khóa XI (2019-2023)

PSO – Nhằm đào tạo cho Tăng Ni có đầy đủ năng lực và đạo hạnh để kế thừa mạng mạch Phật pháp, làm lợi ích nhân sinh. Ban Giáo dục Phật giáo tỉnh Bình Thuận tiếp tục chiêu sinh khóa XI (2019 – 2023) như sau:

Xin giới thiệu một số hình ảnh sinh hoạt tại Trưởng Trung cấp Phật học Bình Thuận:

Ban TT-TT Phật giáo Bình Thuận